Organizační řád

 

Rodič/Zákonný zástupce


Přihlašování

Přihlašování je možné přes web, placení převodem. Místo na kroužku je přiděleno po zaplacení dnem přijetí platby na účet. 

Účast na kroužku

Chceme děti i rodiče motivovat k absolvování všech lekcí, protože jinak dochází k narušení skupinové dynamiky a odučených témat. Vie Jedinou výjimkou jsou zdravotní důvody, což se řeší individuální výjimkou.

 Zrušení účasti  na kroužku

Zrušení účasti je možné v případě dlouhodobé nemoci delší než 1 měsíc na základě potvrzení lékaře. V tom případě vám vrátíme zbývající část maximálně však 80% kurzovného.  

Je možné za sebe najít náhradníka, v tom případě vyplní přihlášku a do pole Sleva napíše Náhradník a jméno toho, koho nahrazuje.

 Neúčast na kroužku

V případě, že se dítě nebude/nemá účastnit na kroužku pište lektorům nejlépe sms. Další postup  se liší:

– dítě přebíráme z družiny – pokud nedostaneme info předem, může se stát, že ho odvedeme z družiny

– dítě chodí samo, ale nedorazí – pokud nedostaneme info předem, budeme vám volat, pokud se vám nedovoláme do 10 minut, situaci vyhodnotíme a bude-li hrozit podezření na závažné riziko, budeme kontaktovat policii.

Převzetí/předání dětí

Převzetí/Předání účastníků z družiny/MŠ

Rodič/Zákonný zástupce je povinnen oznámit MŠ/družině, že lektor bude daného účastníka přebírat na kroužek případně předávat zpět.

 Převzetí/Předání s doprovázející osobou

Podporujeme u dětí samostatnost, takže doporučujeme je co nejvíce nechat jednat a pohybovat se samotné. 

Pokud je bude přebírat doprovázející osoba, účastník by měl vědět, kdo ho může převzít a kdo ne. V případě pochybností budeme volat rodiče/zákonného zástupce a čekat s dítětem dokud se situace nevyjasní. Pokud znáte osoby, které převzetí provádět nesmějí, předejte lektorovi písemnou/emailovou žádost s uvedením těchto osob. Pokud potřebujete, aby doprovázející osoba byla o všech organizačních záležitostech (např. nemoc lektora) informována obdobně jako rodič/zákonný zástupce, předejte lektorovi písemnou/emailovou žádost s uvedením kontaktu.

 Komunikace

Komunikace s lektory je možná emailem nebo telefonicky v pracovní dny 9.00-18.00 v případě nouze 7.00-21.00.

O průběhu kroužku budete informováni pravidelně v průběhu měsíce emailem či přes sociální sítě. 

V případě nutnosti budete informováni telefonicky/emailem ihned.

 Na vědomí 

Aidgame, s.r.o neručí za odložené věci v prostoru, kde se konají kroužky/kurzy, pokud není řečeno jinak. 

Aidgame, s.r.o bude zpracovávat osobní údaje účastníků a jejich rodičů/zákonných zástupců uvedených na přihlášce a dalších formulářích za účelem plnění svých zákonných a smluvních povinností v souladu se zákonem na ochranu osobních dat.

Aidgame, s.r.o  bude pořizovat na svých aktivitách zvukové a obrazové záznamy, jež budou použity na propagaci Klubu.

 

 Lektor/Instruktor

Je odpovědný za řádné převzetí a předání dětí z družiny/doprovázející osoby.

Je primárně odpovědný za vytvoření bezpečného prostředí a to jak fyzicky, tak sociálně.

Je odpovědný za vytvoření inspirujícího prostředí pro zdravý rozvoj účastníků.

V případě nemoci nebo jiné indispozice se pokusí zajistit za sebe náhradu z řad ostaních lektorů. Nepodaří-li se to, informuje všechny dotčené strany (družina/MŠ, rodiče/zákonní zástupci) o zrušení lekce nejpozději do 12.00 daného dne. Lektor nahradí zrušenou hodinu náhradní lekcí po doběhnutí řádných lekcí, obvykle v lednu.