Zásady ochrany osobních údajů

Poučení subjektu údajů zpracování osobních údajů

I.

Správce

1. aidgame s.r.o., Korunní 2569/108, 120 00 Praha 10, IČO: 14137291 (dále jen „Správce“) je v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) správcem Vámi
poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či
nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.
II.
Jaká práva máte v pozici subjektu zpracování
1. Právo na informace

a. Podle článku 13 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo požadovat

od Správce přístup k informacím o Vás, neboli k Vašim osobním údajům, které
Správce zpracovává.


2. Právo na přístup
a. Podle článku 15 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo získat od
Správce potvrzení o tom, jestli zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud jsou Vaše
osobní údaje opravdu zpracovávány, máte právo k nim získat přístup společně
s následujícími informacemi:
i. účely zpracování;
ii. kategorie dotčených osobních údajů;
iii. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních
organizacích;
iv. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji
možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
v. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů
týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést
námitku proti tomuto zpracování; vi. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
vii. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány
od subjektu údajů; viii. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.


3. Právo na opravu

a. Podle článku 16 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po Správci opravu osobních údajů, které se Vás týkají.
b. Správce musí tuto opravu učinit bez zbytečného odkladu.
c. Máte právo také na doplnění neúplných osobních údajů, popřípadě poskytnutí
dodatečného souhlasu.


4. Právo na výmaz (být zapomenut)
a. Podle článku 17 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby
Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
i. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
ii. odvolal/a jste udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
iii. vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízené o ochraně osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízené o ochraně osobních údajů;
iv. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
v. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené
v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce
vztahuje.
b. To, co je uvedeno pod bodem a. výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich
osobních údajů nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva
Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce
vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1
obecného nařízené o ochraně osobních údajů;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


5. Právo na omezení zpracování
a. Podle článku 18 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby
Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
i. pokud byste popíral/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl/a výmaz Vašich osobních údajů a
žádal/a byste místo toho o omezení jejich použití;
iii. Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy
byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. vznesl/a-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízené o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
b. pokud bylo zpracování omezeno podle bodu a. výše, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.


6. Oznamovací povinnost Správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo
omezení zpracování
a. Podle článku 19 obecného nařízené o ochraně osobních údajů Správce má povinnost
oznámit jednotlivým příjemcům Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje
zpřístupněny, že došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování provedené
v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to
ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás informuje o
těchto příjemcích, pokud to Vy požadujete.


7. Právo na přenositelnost osobních údajů
a. Podle článku 20 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo získat
osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a Správci, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
aniž by tomu Správce, kterému jste osobní údaje poskytl/a, bránil, a to v případě, že:
i. Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu podle čl. 6. odst.
1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních
údajů nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení
o ochraně osobních údajů; a
ii. zpracování se provádí automatizovaně.
b. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce a. máte právo na to,
aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to
technicky proveditelné.
c. Toto právo nelze uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Taktéž jím
nesmí být omezeno právo jiné osoby.


8. Právo vznést námitku
a. Podle článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů z důvodů týkajících se
Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízené o ochraně osobních údajů,
včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Vaše osobní údaje
dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
a. Podle článku 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt
předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás
obdobným způsobem významně dotýká.
b. To neplatí, pokud je rozhodnutí:
i. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem;
ii. povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na
Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu
Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů;
iii. založeno na Vašem výslovném souhlasu.


10. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
a. Z článku 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, že pokud je
pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude
mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má Správce povinnost Vám
toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
b. Oznámení podle předchozího odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z
těchto podmínek:
i. Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato
opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Vaše osobní údaje
nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je
například šifrování;
ii. Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva
a svobody podle odstavce výše se již pravděpodobně neprojeví;
iii. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.


III.
Jak můžete tato práva uplatnit?


1. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu
a. Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo, aniž by
byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u
některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa
výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se
domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
b. Tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
c. Dozorový úřad, kterému byla Vaše stížnost podána, Vás informuje o pokroku v řízení
stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.